Predhodna odredba

Pravne posledice novele ZIZ-I glede predhodne odredbe se ne morejo raztezati na dolžnikov ugovor, vložen pred uveljavitvijo novele, sicer bi šlo za nedopusten retroaktiven učinek te novele.

(okrožno sodišče) Upnik je vložil predlog za zavarovanje s predhodno odredbo, v katerem je navedel, da je z dolžnikom sklenil kreditno pogodbo za najem kredita. Ker dolžnik ni izpolnjeval pogodbenih obveznosti, je upnik od pogodbe odstopil in vložil izvršilni predlog. Centralni oddelek za verodostojno listino je izdal sklep o izvršbi, dolžnik pa je zoper sklep o izvršbi vložil ugovor in v njem navedel, da mu ni znana podlaga, na kateri upnik terja vtoževani znesek. Izvršilno sodišče je sklep o izvršbi razveljavilo in odločilo, da bo o zahtevku odločeno v pravdi. Tako se v skladu z 258. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) šteje, da je podana nevarnost v smislu 257. člena ZIZ.

V skladu s 1. odstavkom 257. člena ZIZ sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe domačega sodišča ali drugega organa, ki se glasi na denarno terjatev, in ki še ni izvršljiva, če upnik izkaže za verjetno nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Novela ZIZ-I, veljavna od 16.04.2011, je v 258. členu razširila domnevno verjetne nevarnosti kot enega od dveh kumulativno zahtevanih pogojev za zavarovanje s predhodno odredbo in sicer se šteje, da je tudi podana nevarnost v smislu 257. člena ZIZ, če se predlog za zavarovanje s predhodno odredbo opira na sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, proti kateremu je bil pravočasno vložen ugovor, dolžnik v ugovori zanika obstoj obligacijskega razmerja z upnikom, upnik pa predloži listino, iz katere izhaja verjetnost obstoja obligacijskega razmerja.

Nesporno je, da upnik razpolaga z odločbo, ki je zoper dolžnika izdalo domače sodišče in ki se glasi na denarno terjatev, ni pa še izvršljiva, nadalje ni sporno, da je dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi zanikal obstoj obligacijskega razmerja z upnikom ter da je upnik v predlogu za zavarovanje s predhodno odredbo predložil kreditno pogodbo, iz katere izhaja verjetnost obligacijskega razmerja, vendar pa je potrebno predlog za zavarovanje s predhodno odredbo zavrniti, saj za takšno zavarovanje ni materialno pravne podlage. Noela ZIZ-I je stopila v veljavo 16.04.2011, ugovor zoper sklep o izvršbi pa je dolžnik vložil 03.05.2010, torej pred uveljavitvijo novele. Sodna praksa (npr. odločba Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 1004/2011) je že zavzela stališče, da se posledice, ki jih na novo določa novela za dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, v katerem dolžnik ugovarja obstoj poslovnega razmerja, ne morejo raztezati na dolžnikov ugovor, vložen pred uveljavitvijo navedene novele, saj bi drugačna razlaga privedla do nedopustnega retroaktivnega učinka te novele. Glede na navedeno, upnik ni izkazal enega od kumulativno zahtevanih pogojev za zavarovanje s predhodno odredbo, to je nevarnosti , da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena, zato je sodišče njegov predlog zavrnilo.