Obveščanje izvršitelja med sodnimi počitnicami

Izvršilno sodišče je dolžno poskrbeti, da je izvršitelj tudi med sodnimi počitnicami takoj seznanjen z ustavitvijo izvršilnega postopka.

(okrajno sodišče, višje sodišče) Sodišče prve stopnje je izvršitelju priznalo nagrado za neuspešen rubež, čeprav je bil izvršilni postopek že pred opravo rubeža ustavljen s sklepom sodišča, vendar izvršitelj o tem ni bil pravočasno obveščen. Izvršitelju je bil zaradi sodnih počitnic sklep o ustavitvi postopka vročen šele po izteku sodnih počitnic.

Upnik je v pritožbi navedel, da je že v začetku meseca julija podal umik izvršilnega predloga in sodišče je s sklepom ustavilo izvršbo že nekaj dni pred začetkom sodnih počitnic. Če sodišče ni pravočasno vročilo sklepa o ustavitvi postopka izvršitelju, tega ni mogoče pripisati upniku in njemu naložiti plačilo stroškov.

Pritožbeno sodišče je ocenilo, da ima pritožnik prav, da mu ni mogoče naložiti nikakršnih stroškov postopka, saj je že pred tem umaknil izvršilni predlog in sodišče je postopek s sklepom ustavilo. Stališče sodišča prve stopnje, da tega sklepa zaradi sodnih počitnic ni moglo vročiti izvršitelju oziroma mu je ta sklep lahko vročilo šele po sodnih počitnicah, je zmotno. Sodne počitnice začnejo teči šele 15. julija, zato bi sodišče lahko poslalo sklep izvršitelju že pred začetkom sodnih počitnic. Sicer pa tudi, če bi bil sklep izdan med sodnimi počitnicami, ni ovire za to, da ga sodišče ne bi smelo dostaviti izvršitelju. Določba 83. člena Zakona o sodiščih (ZS), po kateri se v času sodnih počitnic sodna pisanja ne vročajo, je v zakonu zaradi varstva stranke, ne pa za izvršitelja, ki je nosilec javne službe in na katerega so prenesene določene naloge v zvezi z izvajanjem neposrednih dejanj izvršbe. Izvršilno sodišče je dolžno poskrbeti, da je izvršitelj takoj seznanjen z ustavitvijo izvršilnega postopka, zato čas sodnih počitnic v tem primeru ni mogoče šteti v škodo upnika. Ker je pritožba utemeljena je pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje sodišču prve stopnje. (ic)