Pravočasna pritožba - 2

Ker je pritožnik vložil pritožbo neposredno na višje sodišče v subjektivni predstavi, da bo tako bolj uspešen in to v zakonskem roku, je zavrženje take pritožbe prestroga sankcija.

(okrajno sodišče) Dolžnik je v izvršilnem postopku vložil pritožbo zoper sklep sodišča prve stopnje, pri čemer je pritožbo naslovil na sodišče druge stopnje in jo tam tudi poslal. Slednje je pritožbo odstopilo sodišču prve stopnje, ki jo je prejelo po izteku osemdnevnega pritožbenega roka in posledično zavrglo kot prepozno. Sodišče prve stopnje je štelo, da se dolžnik ni zmotil, ampak je to storil namenoma, saj bi glede na večkrat vložene pritožbe moral in mogel vedeti, da se le te vlagajo pri sodišču prve stopnje.

V pritožbi je dolžnik navedel, da je pritožbo poslal neposredno na višje sodišče, ker je menil, da se bo na ta način izognil nepravilnostim, ki jih je zaznal v postopku pred sodiščem prve stopnje. Ne glede na to, da je v tem postopku že vlagal pritožbe in sicer pri sodišču prve stopnje, pa ni vedel, da je strogo določeno, da mora poslati pritožbo preko sodišča prve stopnje.

Sodišče prve stopnje je ocenilo, da pritožnik ni vložil pritožbe pri napačnem sodišču v očitni pomoti, glede na to, da je v predmetni zadevi že večkrat vložil pritožbe zoper odločitve sodišča prve stopnje. Tako sklepanje sodišča prve stopnje pa je po oceni pritožbenega sodišča prestrogo glede na dolžnikov položaj v postopku in glede na njegove subjektivne izkušnje, ki jih ima v tem postopku. Iz teh razlogov se ni mogel zavedati posledic, ki so z zakonom predvidene, če bo poslal pritožbo neposredno pritožbenemu sodišču iz dobrovernega prepričanja, da njegova pritožba ne bo ocenjena kot prepozna v smislu 6. odstavka 112. člena ZPP. Dolžniku torej ni mogoče očitati, da naj ne bi ravnal v pomoti v smislu njegove dobroverne predstave o tem, da bo njegova pritožba pravočasna, še posebej zato, ker jo je vložil znotraj osemdnevnega pritožbenega roka. Zaradi navedenega je potrebno šteti, da je pritožba vložena pravočasno, čeprav ni bila poslana pristojnemu sodišču oziroma je prispela k pristojnemu sodišču po izteku pritožbenega roka, zaradi česar je pritožbeno sodišče ugodilo pritožbi in izpodbijani sklep razveljavilo.