Pravočasna pritožba

Ker je dolžnik v isti zadevi že večkrat vložil pritožbe zoper sklepe sodišča prve stopnje, vložitve pritožbe pri nepristojnem sodišču ni mogoče pripisati njegovi nevednosti

(okrajno sodišče) Dolžnik je v izvršilnem postopku vložil pritožbo zoper sklep sodišča prve stopnje, ki jo je sicer naslovil na sodišče prve stopnje, poslal pa na višje sodišče. Slednje je pritožbo odstopilo sodišču prve stopnje, ki jo je prejelo po izteku osemdnevnega pritožbenega roka.

Sodišče prve stopnje je pritožbo zavrglo kot prepozno. Pritožbo zoper sklep izdan v izvršilnem postopku, je skladno z določbo 3. odstavka 9. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) potrebno vložiti v roku 8 dni od vročitve sklepa sodišča prve stopnje, na kar je bil dolžnik opozorjen v pravnem pouku izpodbijanega sklepa. Prav tako je bil dolžnik opozorjen, da je potrebno pritožbo skladno z določbo 342. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP) vložiti pri sodišču, ki je sklep izdalo. Dolžnikova pritožba bi bila pravočasna, če bi bila izročena pristojnemu sodišču, preden se je iztekel osemdnevni rok. Dolžnik je pritožbo sicer poslal pred iztekom pritožbenega roka na višje sodišče, ki je nato zadevo odstopilo sodišču prve stopnje, h kateremu pa je pritožba prispela po izteku roka. Po določbi 6. odstavka 112. člena ZPP se vloga, vezana na rok, ki je bila izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, šteje za pravočasno vloženo le, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz 3. odstavka 86. člena oziroma iz 3. odstavka 87. člena ZPP, ali očitni pomoti vložnika. V konkretnem primeru pa je sodišče ocenilo, da za takšno izjemo ne gre. Dolžnik je v tej izvršilni zadevi že večkrat vložil pritožbe zoper sklepe sodišča prve stopnje, zato vložitve pritožbe pri nepristojnem sodišču ni mogoče pripisati njegovi nevednosti, kar potrjuje tudi dejstvo, da je pritožbo sicer pravilno naslovil na sodišče prve stopnje. Prav tako pa po zaključku sodišča vložitve pritožbe pri nepristojnem sodišču ni mogoče pripisati očitni pomoti dolžnika, saj je navajal, da nima nikakršnega zaupanja v presojo sodišča prve stopnje, zato je očitno, da je bila pritožba namenoma in ne pomotoma poslala neposredno višjemu sodišču.