Izločitev sodnika

Procesno vodenje je v izključni pristojnosti sodnika, kateri je pri vodenju postopka in odločanja neodvisen, predsednik sodišča pa v njegove odločitve ne more in ne sme posegati.

(okrajno sodišče) Predlagatelj je v nepravdnem postopku zaradi delitve solastnine predlagal izločitev sodnika. Slednji naj bi ravnal pristransko s tem, ko je zavrnilo predlog predlagatelja, da naj sodišče razveljavi svoj sklep, s katerim je postopek, ki ga je pred tem prekinilo, nadaljevalo. Po navedbah predlagatelja bi tak sklep moral vsebovati pravico do pritožbe, ker ne gre za sklep materialno procesnega vodstva. Predlagatelj je namreč zahteval, da sodišče v okviru formalne pravnomočnosti in subjektivnih meja pravnomočnosti spoštuje svojo predhodno odločitev, ki je ni mogoče zaradi vezanosti enostransko spremeniti.

Sodnik je v svoji izjavi v skladu s 4. odstavkom 73. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), da po določbi 3. odstavka 70. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ) sodišče lahko odloži delitev solastnine za največ tri leta, če kdo od solastnikov izkaže močnejši interes, da se stvar za nekaj časa ne razdeli, kot je interes solastnika, ki predlaga delitev. Čas odloga do največ tri leta pa ne pomeni, da je takšna odločitev sodišča obligatorna. Ker je solastnik v nadaljevanju dokazal interes, da se postopek nadaljuje, saj je razlog za odlog odpadel, je sodišče postopek nadaljevalo.

ZPP v 6. točki 70. člena določa, da sodnik ne sme opravljati sodniške funkcije, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. Predsednik sodišča je ocenil, da take okoliščine niso podane. Odločitve, ki jih sprejme sodnik (način vodenja, izvedba dokazov, preklici in preložitve obravnav,..), ne morejo biti predmet ocenjevanja  v okviru zahteve za izločitve, saj ne pomenijo prejudiciranja končne odločitve. Sodišče v okviru procesnega vodstva, ki ga predpisuje ZPP, samostojno in neodvisno odloča o tem, kako bo vodilo postopek. Procesno vodenje je v izključni pristojnosti sodnika, vsak sodnik je pri vodenju postopka in odločanja neodvisen in predsednik sodišča v njegove odločitve ne more in ne sme posegati. Sklep, ki ga je sodnik sprejel v nepravdnem postopku, da se postopek nadaljuje, je sklep procesnega vodstva in posebna pritožba zoper ta sklep ni predvidena. Predlagatelj bo zatrjevane kršitve lahko uveljavljal v morebitnem pritožbenem postopku, v katerem se bo ugotavljalo, ali so bila kršena procesna pravila. Zato je bilo treba predlog predlagatelja za izločitev sodnika zavrniti.