Zamudne obresti v izvršilnem naslovu

Čeprav je bila upnikova denarna terjatev v izvršilnem naslovu le opisna, vendar določljiva, je mogoča izvršba tudi za zamudne obresti, čeprav niso izrecno priznane.

(okrajno sodišče) Sodišče prve stopnje je dovolilo izvršbo na podlagi pravnomočne odločbe sodišča združenega dela zaradi plačila določenega denarnega zneska iz naslova neizplačane plače z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Dolžnik je v ugovoru navajal, da višina terjatve v izvršilnem naslovu ni opredeljena in je sploh ni mogoče določiti, prav tako pa v izvršilnem naslovu niso priznane zakonske zamudne obresti, ker ji upnik očitno sploh ni uveljavljal, posledično pa v izvršbi ni mogoče dovoliti njihove izterjave. Sodna odločba tako ni izvršljiva. Če bi upnik hotel doseči izterjavo zamudnih obresti bi moral vložiti posebno tožbo za priznanje le teh, vendar je po oceni dolžnika tak zahtevek že zastaral.

S sodno odločbo takratnega sodišča združenega dela je določeno, da mora dolžnik upniku priznati in izplačati vse pravice iz dela in po delu. Po oceni sodišča je takšna sodna odločba izvršljiva, saj je prisojena upnikova terjatev v tolikšni meri določljiva, da lahko predstavlja izvršilni naslov. Odločba je dajatvena in torej izvršljiva, saj je izrek dovolj natančen, da je upnik svoj izvršilni predlog lahko oblikoval na podlagi v delovnem sporu pribavljenih podatkov o plačah dveh primerljivih delavcev. Upnikova denarna terjatev v sodni odločbi sicer ni bila zneskovno opredeljena, ampak le opisna, zato tudi nima izrecne določbe o plačilu zakonskih zamudnih obresti. Ker pa je upnikova pravica, da bi mu dolžnik plačo izplačeval mesečno, mu nedvomno pripadajo tudi zakonske zamudne obresti od posameznih mesečnih zneskov, saj je dolžnik od tedaj v zamudi s plačilom svojih obveznosti in je zato sodišče dovolilo izvršbo tudi za izterjavo zamudnih obresti, čeprav v izreku sodbe te niso izrecno priznane. Glede na navedeno je sodišče dolžnikov ugovor zavrnilo kot neutemeljen. (ic)