Začasna odredba v nepravdnem postopku

Za izdajo začasne odredbe v postopku delitve solastnine je potrebno izkazati tudi obstoj terjatve, pri čemer je tako upravljanje s stvarjo kot tudi predlog za razdelitev stvari le pravica in ne terjatev.

(okrajno sodišče) Predlagatelj je vložil predlog za delitev solastnine v nepravdnem postopku in hkrati predlagal izdajo začasne odredbe, s katero je zahteval, da se nasprotnemu udeležencu prepove odtujitev in obremenitev ene izmed solastnih nepremičnin. Predlagatelj je navajal, da bi mu s prodajo solastniškega deleža lahko nastala nenadomestljiva škoda, saj delitev nepremičnin v naravi, v primeru odtujitve deleža na eni nepremičnini, ne bi bila več mogoča  v predlagani obliki. Nevarnost prodaje je predlagatelj izkazoval s tem, da ga je nasprotni udeleženec obvestil o nameravani prodaji in ga pozval k uveljavljanju predkupne pravice.

Sodišče je predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo. Sodišče je zavzelo stališče, da ni jasno, kakšno terjatev, denarno ali nedenarno, naj bi imel predlagatelj zoper nasprotnega udeleženca. Bodisi, da gre za izdajo začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve, bodisi v zavarovanje denarne terjatve, je po določbi 270. in 272. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) temeljni pogoj za njeno izdajo, da predlagatelj izkaže za verjetno, da terjatev obstoji ali da bo terjatev zoper nasprotnega udeleženca nastala. Iz predloga za delitev solastnine ni z ničemer pojasnjeno katero terjatev naj bi predlagatelj imel do nasprotnega udeleženca, pri čemer je tako upravljanje s stvarjo kot tudi predlog za razdelitev stvari le pravica in ne terjatev. Če pa je nasprotni udeleženec ponudil predlagatelju prednostni odkup s tem slednjemu še ni nastala nikakršna terjatev zoper nasprotnega udeleženca, saj je ponudnik ravnal zakonito ter v skladu z določbo 66. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki se nanaša na razpolagalne pravice solastnika oziroma obveze do ostalih solastnikov. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP) pa nima posebnih določb, ki bi urejale izdajo začasne odredbe v postopku delitve solastnine, določbo 114. člena ZNP pa ni mogoče smiselno uporabiti, saj se nanaša le na postopek za ureditev razmerij med solastniki. (ic)