Umik izvršbe in plačilo stroškov izvršitelja

Če izvršitelj razpiše rubež po umiku izvršbe, o katerem pa ni obveščen, je upravičen do plačila nagrade za preklican rubež, saj je opravil aktivnosti v zvezi z razpisom rubeža.

(okrajno sodišče, višje sodišče) Upnik je v izvršilnem postopku zoper dolžnika umaknil izvršilni predlog v delu, ki se nanaša na rubež in prodajo dolžnikovih premičnih stvari. Po vloženem umiku, vendar preden je sodišče prve stopnje izdalo sklep o ustavitvi, je izvršitelj razpisal rubež na dolžnikovem naslovu. Upnik je zahteval preklic rubeža, ker je izvršbo v tem delu že umaknil, kar je izvršitelj tudi storil, vendar si je obračunal nagrado v višini 25 % zaradi preklicanega rubeža iz razlogov na strani upnika. Upnik je podal zahtevo, da o obračunu izvršitelja odloči sodišče, slednje pa je izvršitelju priznalo priglašeno nagrado.

Upnik je v pritožbi navajal, da je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo določila Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Z dnem, ko je sodišče prve stopnje prejelo delni umik izvršilnega predloga, izvršba z rubežem dolžnikovih premičnih stvari sploh ni bila več dovoljena oziroma mogoča, ker je bil v tem delu postopek ustavljen, kljub temu pa je izvršitelj razpisal rubež. Upnik o umiku ni dolžan obveščati izvršitelja, ker mu zakon te obveznosti ne nalaga, saj bi moralo sodišče prve stopnje pravočasno reagirati in o umiku obvestiti izvršitelja, česar pa ni storilo, upnik pa ne more nositi posledic pasivnosti sodišča prve stopnje in nositi stroškov preklica rubeža. Umik po upnikovi oceni učinkuje že od dneva vložitve in ne od izdaje sklepa sodišča o ustavitvi postopka.

Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da je izvršitelj ravnal skladno s predpisi in mu zato gre plačilo za opravljeno delo, kot ga je zahteval v obračunu. Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja slednjemu nalaga opravila, ki jih je dolžan opraviti vedno pri pripravi na rubež, med drugim tudi preveriti tudi, ali je prejel odločbo ali odredbo, ki ovira izvršbo, npr. odlog, prekinitev ali ustavitev izvršbe. Izvršitelj sklepa o ustavitvi postopka s strani sodišča do dneva razpisa rubeža ni prejel. V Pravilniku o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom v 4. odstavku tarifne številke 1 določa, če je rubež neuspešen ali neizveden iz razlogov, ki so na strani dolžnika, upnika ali tretje osebe oziroma ker ni rubljivih stvari, je izvršitelj upravičen do plačila v višini 25 % plačila po tej tarifni številki. Upnik razloga za umik izvršilnega sredstva ni navedel, zato se pokaže kot pravilen zaključek sodišča prve stopnje, da je ostal rubež neizveden iz razlogov na strani upnika, izvršitelj pa je opravljal določene aktivnosti v zvezi z razpisom rubeža in si utemeljeno zaračunal stroške. Pravno stališče, da umik učinkuje že od vložitve pri sodišču, ne more iti na škodo izvršitelja, ki je ravnal skladno s predpisi in je bil v dobri veri, da je postopek še vedno v teku in sicer vse do izdaje sklepa sodišča o ustavitvi postopka. (ic)