Pooblastila strokovnega sodelavca

O dolžnikovem predlogu za razveljavitev klavzule pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi mora odločati sodnik in ne strokovni sodelavec.

(okrajno sodišče, višje sodišče) Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog za razveljavitev klavzule pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi, ker naj ne bi bil pravilno vročen dolžniku.

Dolžnik je v pritožbi, poleg vsebinskih pritožbenih razlogov, uveljavljal tudi absolutno bistveno kršitev določb postopka, ker je o dolžnikovem predlogu odločal strokovni sodelavec in ne sodnik.

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) v 3. odstavku 6. člena ureja sestavo sodišča prve stopnje. V 1. odstavku predpisuje pravilo, da izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in izdaja odločbe sodnik posameznik, v 2. in 3. odstavku pa so določene izjeme od pravila, tako da so določena pooblastila za vodenje in odločanje oziroma opravljanje posameznih dejanj v izvršilnem postopku dana tudi sodniškim pomočnikom in strokovnim sodelavcem. Tako lahko strokovni sodelavci in sodniški pomočniki vodijo izvršilni postopek in odločajo o predlogu za izvršbo za izterjavo denarnih terjatev, o predlogu za izterjavo denarnih terjatev z drugimi ali dodatnimi izvršilnimi sredstvi ali predmeti, izdajajo sklepe in odredbe o predujmih, varščinah, stroških postopka, o sodnih taksah, o ustavitvah postopka in druge vmesne procesne sklepe in opravljajo posamezna dejanja zunaj naroka. V skladu s 4. alinejo 2. odstavka 6. člena ZIZ so sodniški pomočniki in strokovni sodelavci še pooblaščeni, da po odredbi sodnika odločajo tudi o ugovorih zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine. V konkretnem primeru je strokovni sodelavec odločil o predlogu za razveljavitev klavzule pravnomočnosti in izvršljivosti, za kar pa glede na citirane določbe nima zakonskega pooblastila. O dolžnikovem predlogu za razveljavitev klavzule pravnomočnosti in izvršljivosti bi torej moral odločati sodnik, ker pa je določil strokovni sodelavec, je kršeno pravilo o sestavi sodišča in je zato izpodbijani sklep obremenjen z bistveno kršitvijo določb postopka iz 1. točke 2. odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom ZIZ (enako že sodna praksa npr. VSM sklep I Ip 491/2009, VSL sklep I Ip 3907/2010). V teoriji je glede sodbe, ki je ni izdal sodnik zaslediti stališče, da je takšna sodba neobstoječa ali nična in ker je bilo treba izpodbijani sklep že iz tega razloga razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v nov postopek, se pritožbeno sodišče do dolžnikovih navedb vsebinsko ni opredeljevalo.