Predložitev odvetnikovega pooblastila

Od uveljavitve ZIZ-H dalje odvetnik ni več dolžan predložiti pooblastila ob vložitvi ugovora zoper sklep o izvršbi, četudi je začetek obveznega elektronskega vlaganja vlog odložen.

(okrajno sodišče, višje sodišče) Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje dolžnikov ugovor na podlagi petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), zavrglo, ker pooblaščenec dolžnika ob njegovi vložitvi ni predložil pooblastila. V 98. členu ZPP je namreč določeno, da sodišče ne dovoli odvetniku, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, če vlogi ni predložil pooblastila, ampak tožbo ali pravno sredstvo zavrže.

Zoper sklep je dolžnik vložil pritožbo, v kateri je navajal, da naj bi bil izpodbijani sklep nezakonit, saj naj bi temeljil na členu, ki je v nasprotju z Ustavo RS. Sankcija zavrženja v primeru, da se ne predloži pooblastila, pomeni prehud poseg v človekove pravice in sicer pravico do sodnega varstva. Teža posledic, ki nastanejo z zavrženjem ugovora, so nesorazmerne s koristmi oziroma pozitivnim vplivom na pospešitev postopka.

Dne 13.07.2010 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H, ur.l. RS št. 51/2010), ki je noveliral 29. člen od takrat veljavnega ZIZ. Med drugim sta bila dodana nova osmi in deveti odstavek 29. člena, ki določata, da morajo odvetnik, notar, izvršitelj in državno pravobranilstvo vse vloge in pisanja vložiti v elektronski obliki (osmi odstavek), navedenim osebam pa ni treba predložiti pooblastila (deveti odstavek). Medtem, ko je začetek uporabe osmega odstavka 29. člena odložen do zagotovitve tehničnih pogojev za njegovo izvajanje, pa se je deveti odstavek začel uporabljati z uveljavitvijo novele ZIZ-H (primerjaj prvi odstavek 36. člena in 38. člena ZIZ-H). Od uveljavitve ZIZ-H torej smiselna uporaba petega odstavka 98. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ ne pride več v poštev, ker ZIZ to vprašanje posebej ureja, zaradi česar je pritožbeno sodišče pritožbi že iz tega razloga ugodilo in sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Pooblaščenec dolžnika torej ni bil več dolžan predložiti pooblastila ob vložitvi ugovora. Dolžnik v pritožbi sicer ni uveljavljal pritožbenega razloga napačne uporabe materialnega prava, vendar pa je sodišče prve stopnje izpodbijani sklep preizkusilo tudi v okviru razlogov, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom ZPP.