Predlog za obnovo v izvršilnem postopku

Predlog za obnovo postopka se vlaga zoper pravnomočen sklep o izvršbi, pri čemer je nepomembno, ali je izvršilni postopek pravnomočno zaključen ali ne.

(okrajno sodišče, višje sodišče) Dolžnik je v izvršilnem postopku vložil predlog za obnovo postopka, ker mu sklep o izvršbi ni bil nikoli vročen in ni imel možnosti podati ugovor zoper sklep o izvršbi. Sodišče prve stopnje je dolžnikov predlog zavrglo z obrazložitvijo, da je mogoče obnoviti le postopek, ki je pravnomočno končan s pravnomočno odločbo. V konkretnem primeru pa, da je sodišče šele izdalo sklep o izvršbi, ter da postopek še ni pravnomočno končan.

Dolžnik je v pritožbi navajal, da je takšna interpretacija zmotna, saj 63. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) v zvezi z 2. tč. 394. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) določa, da lahko dolžnik, proti tistemu delu sklepa o izvršbi, s katerim mu je bilo naloženo, naj poravna terjatev, zahteva obnovo postopka po določbah ZPP. Predlog za obnovo postopka se vlaga zoper pravnomočno sodno odločbo, to je pravnomočen sklep o izvršbi, kar je dejansko dolžni tudi storil, pri tem pa je popolnoma nepomembno, ali je izvršilni postopek pravnomočno končan.

Odločitev prvostopnega sodišča, da predlagana obnova postopka ni mogoča, ker izvršilni postopek ni pravnomočno končan, je pravno zmotna. Dolžnik je vložil predlog za obnovo postopka proti tistemu delu sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, s katerim mu je bilo naloženo naj poravna terjatev. Ta sklep je postal pravnomočen in je torej odločitev sodišča, s katero je odločeno o terjatvi upnika in zoper katero dolžnik predlaga obnovo, že pravnomočna. Prvostopenjsko sodišče je dalo napačno težo dejstvu, da izvršilni postopek še ni končan, ker je to dejstvo pri odločanju o predlogu za obnovo postopka po 63. členu ZIZ, nepomembno. Zaradi napačnega stališča se sodišče prve stopnje ni ukvarjalo z ostalimi predpostavkami za dopustnost predloga za obnovo, zato je moralo pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v novo odločanje.