Izvršba v zaprtem prostoru 2

Izvršitelj ne potrebuje v vsakem primeru, kadar je odrejen nasilni vstop v prostore dolžnika, pomoč policije, mora pa zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov.

(okrajno sodišče) V izvršilni zadevi je izvršitelj podal poročilo o opravljenih izvršilnih dejanjih ter izdal obračun nagrade in stroškov. Upnik se z obračunom ni strinjal, zato je skladno z določbo 38.c člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) podal zahtevo, da o obračunu izvršitelja odloči sodišče, saj si je izvršitelj obračunal nagrado za neuspešno dražbo v višini 200 točk, kljub temu, da ta ni bila opravljena, ker je bilo dolžnikovo stanovanje zaklenjeno in dolžnik ni bil navzoč. Izvršitelj je ravnal v nasprotju z določili ZIZ, ker je v trenutku oprave dražbe že razpolagal z odredbo za nasilni vstop v zaprte prostore dolžnika, pa te odredbe ni upošteval.  

Izvršitelj je podal poročilo o zadevi in navajal, da ni izvedel nasilnega vstopa, saj ni pričakoval kakršnegakoli dolžnikovega odpora, zato pa tudi ni predhodno zagotovil prisotnost policije in ključavničarja. Posledično izvršitelj ocenjuje, da mu pripada nagrada za neuspešno dražbo.

Upnik pravilno opozarja na okoliščino, da je izvršitelj že pred opravo dražbe razpolagal z odredbo sodišča, s katero je slednje izvršitelju odredilo, da vstopi v zaprte prostore dolžnika tudi v primeru, če dolžnik pri opravi izvršilnih dejanj ne bi bil navzoč. Izvršitelj bi tako glede na izdano odredbo moral opraviti nasilni vstop, pri čemer pa v skladu z 4. odstavkom 42. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, pri opravi dejanja zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov. Izvršitelj lahko pritegne k opravi dejanj za to usposobljenega strokovnjaka usrezne stroke, ni pa to obvezno. Prav tako ni moč pritrditi izvršitelju, da v konkretnem primeru ni pričakoval dolžnikovega fizičnega odpora in zato tudi ni zaprosil za predhodno asistenco policije, zaradi česar ni mogel opraviti nasilnega vstopa. Izvršitelj namreč lahko opravi nasilni vstop tudi v primeru, če dolžnik ni navzoč oziroma prostora noče odpreti in ne le tedaj, kadar pričakuje fizični odpor dolžnika, ob tem pa izvršitelj ne potrebuje v vsakem primeru, kadar je odrejen nasilni vstop v prostore dolžnika, pomoč policije. Zaradi navedenega je sodišče zavrnilo izvršiteljev predlog za priznanje nagrade za neuspešno dražbo, priznalo pa mu je vse tiste stroške, ki so mu utemeljeno nastali, glede na to, da izvršitelj do trenutka, ko je prispel na dražbo, ni vedel, da dražba ne bo izvedena ter da dolžnika ne bo doma. (ic)