Cenitev dolžnikove nepremičnine

Če dolžnik ovira opravo cenitve nepremičnine, lahko sodišče kot pomoč izvedencu postavi izvršitelja, kateri lahko pri izvršitvi naloge zaprosi za prisotnost policije.

(okrajno sodišče) V izvršilni zadevi je sodišče postavilo izvedenca gradbene stroke z nalogo, da opravi cenitev dolžnikove nepremičnine. Izvedenec je sodišču sporočil, da je večkrat poskušal opraviti cenitev hiše, vendar mu je to bilo vedno onemogočeno s strani dolžnika. Ko je izvedenec obvestil dolžnika, da naj bi opravil ogled notranjosti hiše, se je dolžnik ogledu izmikal tako, da ga nikoli ni bilo doma in je tako onemogočal vstop, zaradi česar je cenilec obvestil sodišče, da svoje naloge ne more izvesti in da naj se ga zato razreši te dolžnosti.

Upnik je vztrajal, da izvedenec opravi cenitev nepremičnine ne glede na zatrjevane ovire, saj mu to nalaga sklep sodišča. Dolžnikovo pasivno ravnanje, kateremu je očitno v interesu zavlačevati postopek, ne more biti razlog, da se izvršba na dolžnikovo nepremičnino ne bi nadaljevala s cenitvijo in njeno prodajo.

Zoper dolžnika je izdan pravnomočen sklep o izvršbi, s katerim je bila dovoljena izvršba tudi na dolžnikovo nepremičnino. Upnik je upravičen doseči poplačilo svoje terjatve, sodišče pa mu je v skladu z zakonskimi določili to dolžno omogočiti. V danem primeru ima sodišče na voljo možnost, da dolžnika skladno z določbo pete alinee 1. odstavka 33. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) kaznuje z denarno kaznijo, saj nesporno ovira ogled nepremičnine in njeno cenitev. Vendar pa je sodišče ocenilo, da glede na situacijo, ko se dolžnik izmika izvedbi ogleda in cenitve, to ni tisti ukrep, ki bi izvedencu zagotovil nemoteno opravo naloge, zato je v tovrstnih primerih mogoče smiselno uporabiti določbo 176. člena ZIZ, ki se sicer nanaša na ogled nepremičnine s strani zainteresiranih kupcev, vendar je sodišče ob analogni uporabi izdalo odredbo, s katero je izvedencu kot pomoč pri opravi izvedeniškega dela postavilo izvršitelja. Če bi dejansko prišlo do oviranja izvedenčevega dela s strani uporabnikov hiše, na katero je predlagana izvršba, bo izvršitelj ob oceni razmer lahko skladno z določbo 51. člena ZIZ zaprosil za prisotnost in pomoč policije pri opravi izvršilnega dejanja. (ic)